COACHING JA TYÖNOHJAUS
JOHTAJILLE, ESIMIEHILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

Tutkimusten mukaan organisaatioiden toiminta kärsii erityisesti johtamistaitojen vajeesta. Johtajat itse arvioivat johtamistaitojaan paremmiksi kuin heidän alaisensa. Johtaja on haasteidensa edessä usein yksin. Hänen työhönsä liittyy asioita joista ei voi keskustella kenenkään kanssa. Esimiehet ja johtajat kokevat itse, että ylivoimaisesti paras itsetuntemuksen, tavoitteellisuuden ja ajattelun kehittämisen tapa on osaavan coachin tai työnohjaajan tuella tapahtuva pohdinta. Coaching tai työnohjaus vahvistaa johtajan ja esimiehen itseluottamusta ja kehittää johtamistaitoja. Hän kykenee tukemaan työyhteisönsä jäseniä entistä paremmin. Ohjauksen myönteiset vaikutukset heijastuvat koko henkilöstöön edistäen työyhteisön ilmapiiriä ja toimivuutta. Coaching tai työnohjaus on siis koko työyhteisön tukemista!

Coaching tai työnohjaus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista. Se sopii erityisesti sinulle joka kaipaat hengähdystaukoa itsenäiseen ja vastuulliseen työhösi, ja luottamuksellista keskustelukumppania, joka auttaa ja tukee sinua

 • elämään enemmän omien arvojesi mukaista elämää
 • vapautumaan kielteisyyden ylivallasta ja lopettamaan menneiden ja tulevien murehtimisen ja märehtimisen
 • ajattelemaan nykyistä laajemmin
 • tunnistamaan, kokemaan ja säätelemään tunteitasi
 • löytämään uusia, luovia oivalluksia onnistuaksesi työssäsi entistä paremmin
 • jaksamaan ja kasvamaan johtajana
 • toimimaan positiivisten ratkaisujen suuntaisesti.

Järjestöjen ammatti- ja luottamusjohdon ohjaus ja valmennus ryhmässä tehostaa myös organisaation strategista johtamista.

Sinä olet itsesi ja työsi paras asiantuntija. Ammattitaitoinen, käytännön työelämää kokenut, sinua ja onnistumistasi arvostava ohjaaja luo turvallisen ja luottamuksellisen tilan, jossa kiinnostus, läsnäolo, kysymykset ja aktiivinen kuuntelu ohjaavat ja tukevat sinua hahmottamaan kehityspolkusi, virkistämään voimavarojasi ja menestymään työssäsi entistä paremmin.

RYHMÄCOACHING JA -TYÖNOHJAUS TIIMEILLE JA TYÖYHTEISÖILLE

Ryhmän tai tiimin ohjaus auttaa tulkitsemaan ja jäsentämään työhön, työyhteisöön ja omaan rooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Kun itsestään selviltä tuntuvat ja ilman ohjausta sanomatta jääneet uskomukset, tunteet ja ajatukset tulevat näin näkyviksi, vuorovaikutus ja yhteistoiminta selkeytyy ja helpottuu. Ymmärrys itsestä ja omasta työstä syvenee ja ammatti-identiteetti vahvistuu.

Työn kipukohtien ja ilojen jakaminen työnohjaajan tai coachin luomassa turvallisessa ja luottamuksellisessa tilassa opettaa rauhoittumaan, tunnistamaan, kohtaamaan ja tulkitsemaan omia ja toisten tunteita ja ajatuksia ja olemaan läsnä. Ryhmässä voitte kokea yhteishengen ja vertaistuen voiman ja yhdessä oppimisen ilon!

Työnohjauksen tai coachingin tuloksena

 • rajoittavat uskomukset ja esteet vaihtuvat mahdollisuuksiksi ja antavat tilaa uusille oivalluksille
 • yhteiset tavoitteet ja perustehtävät selkiytyvät
 • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • työskentely sujuu paremmin
 • työn laatu, tehokkuus ja asiakastyytyväisyys kasvavat
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • kyky tunnistaa omia ja toisten tunteita kehittyy
 • ammatti-identiteetti vahvistuu ja itseluottamus lisääntyy
 • yksilöiden ja työyhteisön työhyvinvointi ja motivaatio paranevat
 • uskallus kohdata vaikeita tilanteita ja kokeilla uusia asioita kasvaa.

Työnohjaus- ja coaching-prosessit räätälöidään aina asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen, keskustelua, pohdintatehtäviä ja toiminnallisia menetelmiä yhdistellen sekä systeemisiä, ratkaisukeskeisiä, narratiivisia ja psykodynaamisia viitekehyksiä hyödyntäen. Tarvittaessa prosessiin voidaan yhdistää myös ilmapiiri- tai muita kartoituksia ja selvityksiä.

KOULUTUS

Koulutus voi olla esimerkiksi yksittäinen alustus tai luento, tai se voi muodostua kattavaksi, useista osista rakentuvaksi kokonaisuudeksi. Mahdollisia aihealueita ovat esimerkiksi

 • johtaminen ja strategiatyöskentely
 • työhyvinvointi, työyhteisön kehittäminen
 • vapaaehtoistyö, kansalais- ja järjestötoiminta
 • vammaisuus, kuntoutuminen, lastensuojelu, omaishoitajuus, sosiaalityö ja asiakkuus
 • elämänhallinta, voimavarakartoitukset
 • sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki
 • koulutus, kasvatus ja kasvatuskumppanuus
 • sosionomi-, lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutukseen sisältyvät yhteiskunnalliset tai kasvatustieteelliset osiot
 • ura- ja työnhakuvalmennus.

Työskentelytapani ovat osallistavia ja toiminnallisia. Koulutus räätälöidään aina tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Työyhteisön toiminnan ja johtamisen tueksi voidaan rakentaa myös kokonaisvaltainen kehittämispaketti, johon voi sisältyä koulutusta, työohjausta, tai coachingia sekä valmennusta tai fasilitointia. Tarvittavat ilmapiirimittaukset tai esimerkiksi jäsenkyselyt voidaan liittää mukaan kehittämisen lähtötason määrittämiseksi ja kehitys­prosessin tuloksellisuuden mittariksi.

Haluatko kuulla lisää?

Jos haluat keskustella lisää siitä, miten ryhmä- tai yksilöcoaching tai -työnohjaus tai koulutus voisi edistää sinun ja työyhteisösi menestystä ja hyvinvointia, ota yhteyttä!

 • +358 50 592 9472
 • pirjo@pirjosomerkivi.fi
 • pirjo@pirjosomerkivi.fi
 • +358 50 592 9472

© PIRJO SOMERKIVI 2017

Design by Johanna Koskimies